Synopsis

Introduction to Theory of Fine Art(s)

Nosilec predmeta

Jaka Bonča

1. Izobraževalni smotri (namen predmeta)

Namen predmeta je razložiti odnos med zaznanim, intuitivnim in objektivnim. Tako predmet povezuje spoznanja kognitivnih znanosti, ki so temelj likovne teorije, z naravoslovnimi in matematiko. Povedano drugače: predmet navaja kako ustvarjamo organizirane zaznave in kako jih prevedemo v risbo — načrt in številsko koto.

2. Vsebina predmeta

Uvod v likovno teorijo, odnos med vizualnim in likovnim, likovnost kot oblika komunikacije; likovne izrazne prvine: svetlo—temno, barva, točka, linija, oblika, ploskev, prostor in možni medsebojni odnosi. Likovna morfologija: likovne spremenljivke ali variable — velikost, oddaljenost, lega, osvetlitev, tekstura, optična tesnost; odnos med obliko in vsebino v likovni produkciji. Likovna (merska) kompozicija: pojem in nivoji likovne kompozicije; mera, merilo, modul, razmerje, sorazmerje; likovna kompozicija kot organizacija celovitosti likovnega prostora, kot sistem odnosov, intervali ter razmerja in relacije v likovnem prostoru, vloga mrež v likovni kompoziciji, princip sorazmerja, sorazmerje v naravi in likovni umetnosti, načrtovanje sorazmerij, uporaba sorazmerij v likovnosti, sistemi sorazmerij, standardni element, standardna izdelava, standardni merski sistem.

3. Način dela pri predmetu

— predavanja;

— vaje zasnovane v risalnici v manjših skupinah (15 študentov) in oddane v digitalni obliki.

4. Povezanost z drugimi predmeti

— predmet se navezuje na znanja pridobljena pri predmetih, ki se ukvarjajo s kompozicijo; na tej osnovi ustvarja enotno strukturo teoretičnih znanj in izkušenj; poleg tega postavlja arhitekturno stroko v danes zamolčan odnos do mejnih likovnih področij in se tako navezuje na delovanje likovne akademije;

— predmet se navezuje na znanja pridobljena pri predmetu Matematika.

5. Študijska literatura

— Jaka Bonča: http://predmet.fa.uni-lj.si/olt/

— Jaka Bonča: Gospodar sistema; Fakulteta za arhitekturo in Šola za risanje in slikanje, Ljubljana 2003 (tudi na rototype.org).

— Milan Butina: Mala likovna teorija; Debora, Ljubljana, 2000.

— Jay Kappraff: Connections – The Geometric Bridge Between Art and Science; World Scientific, New Yersey 2001.

— Stephen Wilson: Information arts; The MIT Press, Cambridge, 2002.

6. Obveznosti študentov

— vaje izdelane na računalniku in oddane v elektronski obliki;

— teoretični izpit.

7. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

— ocena vaj;

— pisni izpit.

8. Predznanja študenta

— za vpisane v drugi letnik ali starejše veljajo splošna določila.

9. Učni pripomočki

— predavanja na naslovu http://predmet.fa.uni-lj.si/olt/

— povzetki predavanj na naslovu http://predmet.fa.uni-lj.si/olt/

— vaje na naslovu http://predmet.fa.uni-lj.si/olt/

— primeri opravljenih vaj na naslovu http://predmet.fa.uni-lj.si/olt/

10. Posebnosti

11. napredovanje študenta

— po kriterijih FA za napredovanje.