Administration

List of Questions for Support

Likovna teorija — splošno

1. Likovne teorije (likovna teorija) in teorije o likovnosti?
2. Odnos med arhitekturo in likovnimi panogami?
3. Predmet likovne teorije (kaj je likovna teorija)?
4. Likovni čuti, vidni aparat in mišljenje?
5. Likovna teorija in jezik?
6. Likvna slovnica (likovne slovnice)?
7. Temeljne likovne prvine?
8. Orisne in orisane temeljne likovne prvine?
9. Sintaktična pravila?
10. Temeljna likovna prvina: svetlo—temno?
11. Temeljna likovna prvina: barva?
12. Temeljna likovna prvina: točka?
13. Temeljna likovna prvina: linija?
14. Temeljna likovna prvina: ploskev?
15. Temeljna likovna prvina: oblika?
16. Temeljna likovna prvina: prostor?
17. Hierarhija temeljnih likovnih prvin?
18. Kaj je prostor (kako je definiran in po čem ga spoznavamo — zaznavamo)?
19. Kako je prostor določen (potrebni in zadostni pogoj)?
20. Pojma zunaj in znotraj?
21. Pojem razdalje?
22. Likovna spremenljivka (gradnik prostora): velikost?
23. Likovna spremenljivka (gradnik prostora): oddaljenost?
24. Likovna spremenljivka (gradnik prostora): oblika — lega?
25. Likovna spremenljivka (gradnik prostora): barva — osvetlitev?
26. Likovna spremenljivka (gradnik prostora): tekstura (površinska struktura)?
27. Likovna spremenljivka (gradnik prostora): optična tesnost?
28. Likovna spremenljivka (gradnik prostora): pomen?
29. Odnosi med likovnimi spremenljivkami (gradniki prostora)?
30. Kako protor spoznavamo (gibanje)?
31. Razne vrste gibanja (predvsem lastno gibanje in navidezno gibanje)?
32. Kvaliete gibanja (po likovnih spremenljivkah (gradnikih prostora)?
33. Prilagajanje oblike načinu gledanja (optične korekcije)?
34. Merilo?
35. Ritem?
36. Osnovne smeri v prostoru in prostorski križ?

MODULARNI RED

37. Kompozicija?
38. Kompozicija in njeni elementi?
39. Pojem strukture (strukturni red)?
40. Modul?
41. Mreža (modularna mreža)?
42. Členitev (razmerje in proporcija)?
43. Razmerje in proporcija?
44. Pomen proporcije (zakaj proporcioniramo)?
45. Proporcije kot sintaktična pravila?
46. Stili (stebrni redovi) kot sintaktična pravila?
47. Geometrične in aritmetične proporcije?
48. Aritmetična, geometrična in harmonska zaporedja, razmerja in proporcije?
49. Proporcijski sistemi (sorodne proporcije — pentagonalne, oktogonalne …)?
50. Pomen števila (mala cela števila)?
51. Pellova vrsta?
52. Fibonaccijeva vrsta?
53. Mera?
54. Francoski in angleški sistem mer (meterski in antropometrični sistem mer)?
55. Kanon?
56. Preferencialne mere (izbrane mere)?
57. Gradbeni material in mera ter modul?
58. Mala cela števila (razmerja med njimi)?
59. Proporcija koren iz dva (kvadratura)?
60. Proporcija zlati rez?
61. Razlika med progresivno in statično proporcijo?
62. Kvadratura?
63. Triangulatura?
64. Sistem podobnih likov?
65. Proporcijsko orodje (pravi koti med diagonalami likov, … šestilo)?
66. Le Corbusier in Le modulor?
67. Osnovna ideja Le modulorja?
68. Antropometričnost Le modulorja?
69. Preferencialne mere Le modulorja?
70. Rdeča in modra serija števil Le modulora?
71. Praktični primeri Le modulorja?
72. Glavna slabost Le modularja?

BARVNA TEORIJA

73. Kaj je barva?
74. Zakaj je barva “bistveni” gradnik prostora?
75. Svetloba?
76. Barvni spekter?
77. Zaznavanje barve?
78. Barva in osvetlitev?
79. Barvni čut (barvni čuti)?
80. Prabarve?
81. Osnovne barve?
82. Barvni pojavi (barvne modalitete)?
83. Barvne snovi?
84. Barvne dimenzije?
85. Barvni ton (barvna pestrost)?
86. Barvna čistost?
87. Absolutna barvna svetlost?
88. Relativna barvna svetlost?
89. Veber Fechnerjev zakon (o linearni skali tonov od svetlejših do temnejših)?
90. Barvni prostor (barvno telo) — katerikoli po lastni izbiri, predlagam pa Küppersovega?
91. Barvne dimenzije v barvnem prostoru (barvnem telesu)?
92. Barvni »krog«?
93. Barvni rez?
94. Barvno mešanje?
95. Aditivno mešanje barv?
96. Subtraktivno mešanje barv?
97. Integralno mešanje barv?
98. Barvni kontrasti?
99. Princip ravnotežja?
100. Kontrast bavnega tona (kontrast barve na sebi)?
101. Svetlo—temni kontrast (absolutna barvna svetlost)?
102. Svetlo—temni barvni kontrast (relativna barvna svetlost)?
103. Toplo—hladni kontrast?
104. Komplementarni kontrast?
105. Simultani kontrast?
106. Kontrast kvalitete?
107. Kontrast kvantitete (kontrast količine)?
108. Barva in oblika?